IKC-raad

IKC-raad

De medezeggenschapsraad is het bij de wet ingestelde orgaan, dat als gesprekspartner van het bestuur fungeert. Sommige besluiten van het bestuur behoeven instemming van de MR; bij andere besluiten dient de MR-advies uit te brengen. De bevoegdheden liggen vast in de wet en in het medezeggenschapsreglement. In dat reglement is ook bepaald, dat de vergaderingen van de MR toegankelijk zijn voor ouders en het personeel. Binnen IKC Kameleon bestaat de MR uit 4 ouderleden en 4 teamleden. De directeur neemt als vertegenwoordiging van het schoolbestuur deel aan het MR-overleg. De zittingsduur van de leden van de MR is 3 jaar. Zij zijn herkiesbaar. De leden die de IKC-raad vertegenwoordigen en de data van de vergaderingen vindt u in de activiteitenkalender

Vanuit de kinderopvang is er een formeel orgaan gelijk aan de MR genaamd: de oudercommissie. Ouders vanuit de kinderopvang worden gekozen en lid. Vaste sparringpartner is de IKC-directeur. Zonnekinderen heeft ook een centrale oudercommissie (COC). Deze is vergelijkbaar qua bevoegdheden met een GMR. Binnen IKC Kameleon is de MR uitgebreid met de OC tot een IKC-raad. Alle MR overleggen worden samen met de OC gevoerd op basis van vooraf gekozen IKC-thema’s. Collectief worden meningen gevormd en de eventuele besluitvorming vindt plaats binnen de geledingen MR en OC conform de wetgeving.

Hoe komt u in contact met de IKC-raad?

U kunt een e-mail sturen met behulp van het contactformulier op onze website. Wilt u een vergadering bijwonen? Dat kan. U bent van harte welkom. Elke vergadering van de IKC-raad is openbaar, tenzij er sprake is van een besloten vergadering of dat er sprake is van een persoonlijk belang.

© 2024 IKC Kameleon | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch ontwerp Plaats55 | Technische realisatie Sieronline B.V.